Dances of Pontus

By Region

The following is a list of dances according to the region in which they were danced in Pontus.
This is not a complete list.

Sources: Nikos Zournatzidis, Kyriakos Moisidis
Compiled by: Elias George Tsirigotis
 

 

REGION

DANCE

TRAPEZUNTA

(Trapezunta, Matsouka, Imera etc..)

Apo pan' kai ka'
Aneforitsa/Kizela
Dipat (Omal Trapezountas)
Sariguz (many variations)
Serantisa
Kousera (Matsouka)
Tik Monon (many variations)
Tik Monon (Kofto - from village of Imera)
Tik (Togias)
Tik Diplon
Etere
Kalon Korits
Gemoura (Imera/Trapezounta)
Tamsara
Pipilomatena
Tiv Tiv Tiv Tana
Atsiapat (many variations)
Serra (many variations)
Kots
Omal
Tik (lagefton)
Ekativa sa Paksides
Fona
Trygona (Trapezounta)
Trygona (Matsouka)
Tromaxton
Tripat
Miteritsa
Momogeria custom

ARGYROUPOLI

Getiere
Titara
Sariguz
Omal
Mouzenitikon
Fona
Tik
Gemoura
Xala-xala
Kelkit

BAFRA

Tyrfon
Sariguz
Sariguz Atlamasi
Osman Agas
Topalaman
Tek Kaite
Kara Punar
Taratsou Sokaklar
Arxoulamas/Ikeleme
Tik
Patoula
Kislar Oplamasi
Kizlar Kaitesi

SAMSUNTA

Lafranga
Kots
Sampson

KARS

Tik
Maxera
Kots
Sariguz
Kotsari
Tria ti kotsari
Montzonos
Touri
Letsi
Letsina
Armatsouk
Omal
Sariguz Mandili
Tournala
Titara

NIKOPOLIS / GARASARI

Tamsara (some variations)
Tiki
Kounixton
Outsain/Outsa Aiax/Outsagun (some variations)
Omalin
Titireme

AKDAG MATEN

Xalai
Tiz Leilum gar
Ters
Giouvalantum
Milon Kokkinon
Argon Tik
Tsaraxot
Karsilamas
Ti Lazias
Apo Pan kai ka or Tik

KIOUMOUSH MATEN

Tik
Diplon Omal
Tsiourtougouzous
Ters
Mandilia
Karsilamas

ATA PAZAR

(Near Constantinoupoli)

Tik Argon
Tik Diplon
Karsilamas
Gemoura

KERASUNTA

Omal (Kotsixton)
Trygona
Kavazitas

Related Articles

Lafranga (Λαφράγκα)

The Serra (Horon)

Kotchari (Κότσαρι)