Intro - Single Finger Exercises
Finger Trembles
The Pontic Lyra Notes
Rasopoulon
I Kor Epiyen So Parhar
Na Emne Enan Petoumenon
Konyali|
Arabatzis
Varin Logo Mi Lete Ato
Tin Patridam Ekhasa
Tis Trikhas To Yefiri
Ela Pulim Asa Makra
Ekaen to Tsambasin
Pitchak (Πιτσάκ)
Kortsopon Lal men
Outsay
Tsourtougouzous