Λαζούδ - Καλαμπόκι - Corn

Photo: Source

Corn
Lazouth (pronounced lah-zooth) is the Pontic Greek word for corn. Corn is a grain which is thought to have originated in Mexico. It has the plant name Zea mays and is otherwise simply called maize. It came to Europe around 1500 AD and from there it spread to other parts of the world. Some Greeks call it kalamboki or aravositos.

Tο λαζούδ εν φυτόν, το οποίον έρθεν ασο Μεξικόν. Έρθεν σην Ευρώπην ασα 1500 τη χρονίαν κι αδά μερέαν κι επεκεί εξαπλώθεν σον κόσμον. Τ'οσημερνά τα λαζούδαι που φυτεύνατα σ' όλεν το κόσμον κι ούλ' εξέρουματα έχνε τ'όνεμαν Zea mays. Σα άλλα Ελληνικά λαλίας λέγνατο καλαμπόκι και αραβόσιτος.

Καλαμπόκι
Το λαζούδ (Ελλ: καλαμπόκι ) είναι φυτό το οποίο ήρθε απο το Μεξικό. Ήρθε στην Ευρώπη το 1500 μ.χ και απο εκεί εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Σήμερα, το λαζούδ που φυτεύεται σε όλον τον κόσμο και που όλοι ξέρουμε, έχει το όνομα Zea moys. Άλλοι Έλληνες το λένε καλαμπόκι και αραβόσιτος.

See also: Pontic Greek Wikipedia

Related Articles

The Pontic Azalea

Hapsia (Χαψία)