ayios nikolaos ordu elia

School, Agios Nikolaos. 1903. Source

psomeiados ordu elia

Psomeiadios school, Ordu 1903. Source

Ypapante ordu

 The Church of Hypapante (Tr: Taşbaşı kilisesi). Source   Read more

 The Church of Hypapante (Tr: Taşbaşı kilisesi). Source  Read more