Lyra Lesson: Ne Emne Enan Petoumenon (Tik)

 

More Pontic lyra channels on Youtube:

mmimis85
pontios23 - kemenche basics
Dimitris Vogiatzis

 

Related Articles